Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Normalstadgar för idrottsförening
Antagna av Riksidrottsstyrelsen
STADGAR

för den ideella föreningen
Persnäs allmänna idrottsförening
Med hemort i Borgholms kommun.
Bildad 1941
Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2020-02-29 (div. ändringar under avsnitt
Idrottsrörelsens verksamhetsidé har gjorts i harmoniering med RF:s stadgar). Vidare så har ändringar
gjorts under §1, §9-§12, §13, §15, §17, §26-§27)

Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.
Definitioner och konstateranden:
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning. Vidare så ger idrott fysisk, psykisk, social och kulturell
utveckling.
Vi organiserar vår idrott
I självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i
Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
Efter ålder och ambitionsnivå. Med narnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder.
Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13-25 år. Med vuxenidrott avser vi
idrott för dem som är över 25 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen prova på olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är
normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elittänkande idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I
breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och
tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att
• Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
• Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
• De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Idrottens vision
Svensk idrott – världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras
både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka
förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.
Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet
så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla
som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och
delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla
som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska
och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa
överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta
mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld
såväl på som utanför idrottsarenan.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Föreningen skall bedriva följande idrotter:
Fotboll och motion
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
”idrottsrörelsens verksamhetsidé” samt vision och värdegrund.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
2 § Föreningens namn och organisationsnummer
Persnäs Allmänna Idrottsförening - 832000-2200
3 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
4 § Tillhörighet m.m.
Föreningen är medlemmar i följande specialidrottsförbund (SF)
Svenska Fotbollsförbundet
och är därmed ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i distriktsidrottsförbund (DF) inom vars

område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsförbund /SDF) inom det SF-
distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan.
På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa
föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31
december.

7 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa
stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i
enlighet med vad som anges i 33 §.
8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av förening skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall
arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål, intressen, värdegrund eller på annat sätt skada föreningen.
Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga
beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag
på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s
stadgar.
11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till
föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha
begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från
medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala
av föreningen beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot
föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som
mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen om
varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar,
fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I
beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.
Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• Har rätt till information om föreningens angelägenheter
• Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 §
nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
• Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• Skall betala de avgifter som beslutats av föreningen
• Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att
bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i
enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av
föreningen.
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
inom idrotten och på samma villkor som gäller övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så
bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall
också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken
tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller
uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet är som föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller
kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragslista anslås i klubblokal eller på
annan lämplig plats. Har förslag väckt om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess
medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till
årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
17 § Sammansättning och beslutsförhet
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av
ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina
omyndiga barn.
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på
mötet.
18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (Votering).
Med undantag för de i 8 § första stycke och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Mad relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till angivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av
lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning an tid av 1 år;
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta;
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud);
13. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till ett extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen
och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte
att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för
extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom
samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelse med förslag till föredragningslista anslås i
klubblokalen eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta
åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§
och 18§.
VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder
när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 5 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag.
REVISORER
24 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets-
och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före

årsmötet.

STYRELSEN
25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 6-8 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och
män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga
befattningshavare som behövs.
Vid förhinder av ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för
tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom
styrelsen.
26 § Styrelsens åligganden
När inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvar för föreningens
angelägenheter.
Styrelsen skall- inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar- svara för föreningens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler
iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §, och
• förbereda årsmöte.
• Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för
föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice
ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av
arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter
på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
• föra protokoll över styrelsens sammanträden,
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt
ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
• se till att fattade beslut verkställs,
• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, årligen upprätta
förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören
• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till
föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens
räkenskaper,
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
• utarbetaunderlag för budget och budgetuppföljning,
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift,
kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och
avgiftsområdet,
• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
• se till att föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader,
idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt,
• se till att omkostnader kring anställda sköts.
27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika antal röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning, vid
telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Om särskilt protokoll inte
upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en
särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande eller föregående stycke skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.
SEKTIONER
(29 § - 32 § kan användas av de föreningar som har valt att organisera sin verksamhet i olika
idrottssektioner, t.ex. bandysektion, skidsektion etc.)
29 § Bildande och nedläggning av sektion
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte
som sammankallats för prövning av sådan fråga.
Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner nämligen
Fotboll, Bordtennis, Gymnastik, Motion och Issport.
Övriga sektioner är bingosektionen.

30 § Sektionsstyrelse
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga
ledamöter.
Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar
a) av föreningens årsmöte.
Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.
Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.
31 § Instruktion för sektionsstyrelse
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de
befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.
32 § Budget och verksamhetsplan för sektion
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under
nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som
denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga
med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller
den väntande utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.
TVIST
33 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom
i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om
skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten
svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för
egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader,
inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Uppdaterad: 22 MAJ 2019 22:48 Skribent: Carita Ekberg
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

Postadress:
Persnäs AIF - Fotboll
Österskogsvägen 2
38770 Löttorp

Besöksadress:
Persnäsgården
38770 Löttorp

Kontakt:
Tel: 048525159
E-post: persnas.aif@outlook....

Se all info